Veiledning

1 Hvem skal ha HMS-kort?
2 Hvem kan bestille HMS-kort?
3 Hvilke register må en være registrert i?
3.1 Enhetsregisteret
3.2 Merverdiavgiftsregisteret (MVA-registeret)
3.3 Renholdsvirksomheter må være godkjent, eller ha søkt om godkjenning og fått brev fra Arbeidstilsynet om å begynne å bestille HMS-kort
3.4 Folkeregisteret (fødselsnummer eller D-nummer)
3.5 Registrert som ansatt/tilknyttet virksomheten som søker om HMS-kort for deg
3.5.1 Nav Aa-registeret
3.5.2. Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)
3.6 Oppholdstillatelse med arbeidsadgang i Norge (gjelder kun renholdsvirksomheter)
3.7 Bemanningsforetaksregisteret (vikarbyrå)
4 Hvordan bestille HMS-kort?
4.1 Opprette bruker og få BestillerID for å kunne logge inn
4.2 Hvordan bestille HMS-kort?
5 Hva kan du gjøre som bestiller av HMS-kort?
5.1 Dine ordrer: Du se alle ordrer på HMS-kort fra din virksomhet
5.2 Dine HMS-kort: Du kan se alle HMS-kort i din virksomhet
5.3 Hva gjør du dersom du mister HMS-kortet ditt?
5.4 Hva gjør du som bestiller når HMS-kort er tapt, stjålet eller er sperret
5.5 Forny HMS-kort- Du kan fornye HMS-kort
5.6 Etter innlogging kan du oppdatere din kontaktinformasjon, e-postadresse, bytte passord mm.
6 Teknisk info om HMS-kortene
7 Hvem fører kontroll med HMS-kort
8 Hvor i regelverket finner du kravene til HMS-kort?
 
 

1. Hvem skal ha HMS-kort?

Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser eller utfører renholdstjenester skal ha gyldig HMS-kort. Dette gjelder også utenlandske virksomheter som utfører arbeid i Norge. Se Arbeidstilsynets nettsider om hva som regnes som bygge- og anleggsplass, og hvilke unntak som gjelder fra regelen om at alle skal ha HMS-kort. På Arbeidstilsynets nettsider finner du også mer informasjon om krav om HMS-kort for renholdere og godkjenning av renholdsvirksomheter for lovlig å kunne tilby renholdstjenester. For å få HMS-kort må både virksomheten og kortholderen oppfylle krav til-registrering i ulike register når kortet blir utstedt. Dagens status for om de samme registerkravene er oppfylt, kan du søke opp via kortnummeret (status HMS-kort).

HMS-kort skal bæres synlig på jobb. HMS-kortene er personlige og viser hvilket firma du jobber for. Arbeidstakere som arbeider for flere ulike virksomheter må ha et HMS-kort for hver arbeidsgiver. HMS-kortene skal bidra til å skape bedre oversikt over hvem som jobber på arbeidsplassen og bidra til mer effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet for personer og bidra til mer seriøsitet i bransjen. På byggeplasser skal HMS-kortnummeret settes inn i oversiktslisten over personer som utfører arbeid på byggeplassen.

Det er arbeidsgiver eller enkeltpersonforetaket som skal bestille kortene. HMS-kortene er arbeidsgivers eiendom på lik linje med annet arbeidsutstyr. HMS-kortet skal leveres tilbake til arbeidsgiver når arbeidsforholdet avsluttes, kortet går ut på dato eller HMS-kortet ikke lengre er gyldig da pliktene til å være registrert i de ulike registrene ikke lengre er oppfylt.
For å unngå misbruk av kortene må arbeidsgiver ha kontroll over hvilke personer som til enhver tid har HMS-kort fra sin egen virksomhet. F.eks. når ansatte slutter må HMS-kortet fysisk innleveres og registreres som sperret i bestillingsløsningen. Når det deles ut nye HMS-kort må de gamle samles inn og sendes til makulering.  En person kan ikke ha to HMS-kort for samme virksomhet samtidig. Unntaket er de siste månedene før HMS-kort går ut på dato. Når nytt HMS-kort er bestilt vil det gamle kortet automatisk bli satt til sperret. Alle HMS-kort skal samles inn og sendes tilbake til kortprodusent for makulering.
 

 

2 Hvem kan bestille HMS-kort?

Det er leder av virksomheten/arbeidsgiver som er ansvarlig for å bestille HMS-kort.  For å kunne bestille HMS-kort må du være registrert som arbeidsgiver eller ansatt i virksomheten, og du må oppfylle alle krav til registreringsplikter som stilles til de som får HMS-kort. Mere informasjon om registerkravene finner du lengre ned på siden. Den som bestiller HMS-kort har ansvar for å kontrollere legitimasjonen brukt i bestillingen.
Alle som har tilgang til å bestille HMS-kort for virksomheten har også tilgang til å se alle kortbestillinger og alle HMS-kort i samme virksomhet, samt å kunne fornye HMS-kort og melde kort som sperret eller tapt. For å unngå misbruk er det viktig at når medarbeidere slutter må den som har tilgang til HMS-kort databasen registrere kort som sperret i bestillingsløsningen for HMS-kort. Alle HMS-kortene som ikke lengre er gyldige eller i bruk skal  samles inn og sendes til fysisk makulering hos kortutsteder.
Der hvor oppgaven med å bestille HMS kort er delegert til noen utenfor virksomheten, må virksomheten gi fullmakt og alle opplysninger som konsulentselskapet trenger for å kunne bestille og administrere sine HMS-kort. Fullmakten må også tydeliggjøre hvem som skal registrere HMS-kort som sperret/tapt. Mal for fullmakt finner du her.
Hvis du skal bestille HMS-kort både i bygge- og anleggsbransjen og for renholdsvirksomhet, så trenger du to ulike bestillerID-er. Renholdere trenger kun HMS-kort for renholdsvirksomhet dersom de også jobber på bygge- og anleggsplasser.  
 

3 Hvilke registre må virksomheten eller personen være registrert i?

Myndighetene har stilt helt konkrete krav til hvilke registre både virksomheten og personen som skal ha HMS-kort, må være registrert i for å få HMS-kort. Dersom du får feilmeldinger på at du eller virksomheten ikke er registrert i ett eller flere av de ulike registrene, så les mer her om hva du må gjøre for å bli registrert riktig. Dataene må endres i de ulike registrene før du prøver å bestille på nytt. Kortutsteder får ikke melding når dataene endres i registrene, så du må selv bestille kortene på nytt etter at, registrene er oppdatert.
 

3.1 Enhetsregisteret

Alle virksomheter, både utenlandske og norske, som driver næringsvirksomhet i Norge skal ha organisasjonsnummer. Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Mer informasjon om hvordan registrere virksomhet finner du på Altinn.no.
 

3.2 Merverdiavgiftsregisteret (MVA-registeret)

Næringsdrivende som har omsetning av varer eller avgiftspliktige tjenester, skal registreres i merverdiavgiftsregisteret. Mer informasjon om hvordan registreres i MVA-registeret finner du på  skatteetaten.no.

Enkelte virksomheter skal ikke registreres i MVA-registeret. Les mer under om hvem dette gjelder og hva de må gjøre for kunne bestille HMS-kort:
1.      Virksomheter som har tjent under 50 000 kroner pr 12 måneders periode
Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:
-         Er virksomheten yngre enn 6. måneder sendes melding med virksomhetens navn og organisasjonsnummer. Arbeidstilsynet vil gi en 3 måneders mulighet for at HMS-kort kan utstedes.
-         Er virksomheten eldre enn 6.måneder må attest for skatt og merverdiavgift (RF 1316) sendes Arbeidstilsynet. Mere informasjon om bestilling av attest finner du på skatteetaten.no.
 
2.      Innleie av arbeidstakere fra utenlandsk virksomhet der oppdragsgiver betaler MVA
Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:
-         Navn og det norske organisasjonsnummeret 
-         Utskrift av RF-1199, påført stemplingskode fra SFU, eller med kvittering fra Altinn.
-         En kopi av avtalen med norsk innleievirksomhet, på norsk eller engelsk, som bekrefter at det foreligger et innleieforhold mellom partene.
Se også informasjon om RF 1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere på skatteetaten.no

3.
       Kommunale foretak med institusjonell sektorkode 1510
Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet:
-         Navn og organisasjonsnummer til det kommunale foretaket 
-         en henvisning til hvilken bestemmelse i merverdiavgiftsloven med forskrifter foretaket er unntatt etter.
 
4.      Virksomhet hjemmehørende på Svalbard
Følgende dokumentasjon sendes Arbeidstilsynet:
-         Navn og organisasjonsnummer til det kommunale foretaket 
-         utenlandske ansatte må ha D-nummer og være registrert i NAV Aa-registeret som ansatt i virksomheten, eller være registrert hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker.
 
5.      Virksomheter i offentlig sektor
Offentlige virksomheter som sorterer under institusjonelle sektorkoder i enhetsregistret knyttet til Statens vegvesen, Statsbygg, Forsvarsbygg, Jernbaneverket, kommuner eller fylkeskommuner vil kunne bestille HMS-kort uten å være registrert i MVA-registeret. Det samme gjelder Opplæringskontorer og interesseorganisasjoner og Utleie og omsetning av egen fast eiendom.
 
6.      Andre virksomheter som ikke er MVA-pliktige
Andre virksomheter som ikke er merverdiavgiftspliktige, må for å få HMS-kort fremskaffe dokumentasjon for at den ikke er MVA-pliktig. Kontakt skattekontoret for dette. Dokumentasjon fra Skatteetaten sendes Arbeidstilsynet.


For bygge- og anleggsvirksomheter så sendes post til Arbeidstilsynet via eDialog. 
For renholdsvirksomhet sendes dokumentasjonen til Arbeidstilsynet som: henvendelsesskjema til Godkjenningsordningen for renhold i Altinn

 
 

3.3 Renholdsvirksomheter må være godkjent, eller ha søkt om godkjenning og fått brev fra Arbeidstilsynet om å begynne å bestille HMS-kort

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester i Norge skal søke om offentlig godkjenning. Det gjelder også de som leier ut personer som utfører renholdstjenester.
Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende, enten foretaket har ansatte eller ikke. Dersom det ikke er ansatte i virksomheten skal det sendes inn søknad om godkjenning i Altinn uten vedlegg, og innehaver/deltaker skal bestille HMS-kort til seg selv.
Renholdsvirksomheter med ansatte som har sin søknad om godkjenning under behandling, kan først begynne å bestille HMS-kort etter å ha fått brev fra Arbeidstilsynet om dette.

Virksomheter med renholdere som kun utfører renholdstjenester innad i egen virksomhet, skal ikke søke om godkjenning.
Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomhet som ikke er godkjent. Les mere om kravene og hvordan søke om godkjenning på arbeidstilsynet.no
 

3.4 Folkeregisteret (fødselsnummer eller D-nummer)

Alle som skal få HMS-kort må enten ha et fødselsnummer eller et D-nummer.
Fødselsnummer tildeles i utgangspunktet personer som fødes i Norge eller personer som registreres som innvandret her. D-nummer tildeles utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for å arbeide. D-nummer tildeles av Skatteetaten når man søker om skattekort. For mer informasjon om hvordan søke om D-nummer se her (skatteetaten.no). Du kan også søke om D-nummer på Servicekontorene for utenlandske arbeidstakere i Norge (SUA) Se oversikt over SUA- kontorer (sua.no)
 

3.5 Registrert som ansatt/tilknyttet virksomheten som søker om HMS-kort for deg

Da HMS-kortet viser hvem du er og virksomheten du jobber for, må dette kunne kontrolleres i et register. Ansatte i norske virksomheter vil vanligvis være registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registret). Ansatte i utenlandske virksomheter på oppdrag eller underoppdrag i Norge, skal registrer arbeidsforholdet hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker. For mer informasjon om disse registrene, og hva de som ikke skal være registrert i noen av disse registrene må gjøre (for å kunne få bestilt HMS-kort), se Veiledning.
 

3.5.1 NAV Aa-registeret

Innmelding til registeret kan gjøres elektronisk via www.altinn.no. Vær oppmerksom på at selv om det betales arbeidsgiveravgift for arbeidstakerne, må de meldes inn i Aa-registeret. Innehaver av aksjene i et aksjeselskap er også å anse som arbeidstaker i selskapet og må tilmeldes NAV Aa-registeret dersom han eller hun mottar vanlig lønn. For mer informasjon om Nav Aa-register se på altinn.no

Enkelte virksomheter eller personer skal ikke registreres i Nav Aa-registeret. Les mer om hva de ulike gruppene må gjøre for kunne bestille HMS-kort:

1.      Ektefelle til innehaver av enkeltpersonforetak
Følgende dokumentasjon sendes til Arbeidstilsynet: 
-          navn og fødselsnummer (11 siffer) for ektefellen
-          organisasjonsnummer til enkeltpersonforetaket
-          bestiller-ID hos kortutsteder IDEMIA

2.        Deltakere i selskaper med delt ansvar (DA) eller deltakere i ansvarlige selskaper (ANS)
Følgende dokumentasjon med navn og organisasjonsnummer på DA-et eller ANS-et sendes til Arbeidstilsynet: 
-          navn og fødselsnummer (11 siffer) for deltakerne
-          vedlagt enten registerutskrift fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret eller firmaattest fra Foretaksregisteret der det fremgår hvem som er deltakere i selskapet

3.      Medarbeidere på varig tilrettelagt tiltak fra NAV
Dokumentasjon fra NAV med navn og fødselsdato, samt organisasjonsnummeret til virksomheten sendes til Arbeidstilsynet.

For bygge- og anleggsvirksomheter så sendes post til Arbeidstilsynet via eDialog. 
For renholdsvirksomhet sendes dokumentasjonen til Arbeidstilsynet som: henvendelsesskjema til Godkjenningsordningen for renhold i Altinn

 

3.5.2. Oppdrags- og arbeidsforholdsregisterer 

Ansatte i utenlandske virksomheter på oppdrag eller underoppdrag i Norge, skal registrere oppdraget og arbeidstakerne som jobber på oppdraget hos skatteetaten. Mer informasjon om hvordan registrere opplysningene finner du her  hos skatteetaten.no.

Utenlandske virksomheter som kun tar oppdrag i Norge hos private oppdragsgivere eller på Svalbard er unntatt registrering Oppdrags- og arbeidsforholdregisteret. For å kunne bestille HMS-kort må de sende følgende dokumentasjon til Arbeidstilsynet:

  • navn på virksomheten og organisasjonsnummer          
  • en kopi av avtalen med norsk oppdragsgiver (på norsk eller engelsk) som bekrefter at det foreligger et innleieforhold mellom partene
  • samt kontaktinformasjon og informasjon om antatt varighet av oppdraget
  • navn og fødselsnummer/D-nummer på de som utfører arbeidet.

For bygge- og anleggsvirksomheter så sendes post til Arbeidstilsynet via eDialog. 
For renholdsvirksomhet sendes dokumentasjonen til Arbeidstilsynet som: henvendelsesskjema til Godkjenningsordningen for renhold i Altinn


3.6 Oppholdstillatelse med arbeidsadgang i Norge (gjelder kun renholdsvirksomheter)

For HMS-kort innen renholdsvirksomheter så kontrolleres det også at alle utenlandske statsborgere har lov å jobbe i Norge. Borgere fra EU/EØS-land har rett til å jobbe i Norge. For borgere fra andre nasjonaliteter så kontrolleres dette med et automatisk søk mot UDI. For mer informasjon om hva du som arbeidsgiver må undersøke finner du informasjon om her  (udi.no).
Dersom virksomheten driver renholdsvirksomhet på Svalbard og har ansatte fra nasjonaliteter utenfor EU/EØS, må navn og fødselsnummer/D-nummer for disse personene sendes sammen med saksnummeret via henvendelsesskjema til Godkjenningsordningen for renhold i Altinn, før det kan bestilles HMS-kort.
 

3.7 Bemanningsforetaksregisteret (vikarbyrå)

Virksomhet som har som hovedformål å drive utleie av bemanning (vikarbyrå) skal være registrert i Arbeidstilsynets register over registrerte bemanningsforetak. For nærmere informasjon les mere om Obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak hos arbeidstilsynet.no.
 

4 Hvordan bestille HMS-kort?

4.1 Opprette bruker og få BestillerID for å kunne logge inn

Som bestiller kan du bestille HMS-kort til alle registrerte ansatte i din virksomhet.
Når du registrerer deg som bestiller for første gang og de samme registreringskravene som stilles for å få HMS-kort er oppfylt, får du en e-post med din BestillerID. Dette er et bestillingsnummer som er unikt for deg og er knyttet til ditt personnummer, din virksomhet og din e-post og ditt passord. Ta vare på denne for du vil trenge den for å logge deg inn seinere.
Du trenger to ulike bestilleID-er for å kunne bestille både HMS-kort til bygg og anleggsnæringen og til renholdsvirksomheter.
 

4.2 Hvordan bestille HMS-kort?

Etter innlogging, velg Bestill HMS-kort.
1.      Fyll ut fullt fødselsnummer (11 siffer) eller D-nummer.
2.      Dersom du oppfyller de registerkravene som stilles så får du gå videre å laste opp bilde, signatur og legitimasjonskopi av den som skal ha HMS-kortet.  Du kan bestille HMS-kort til flere personer etter behov.
3.      Gå videre til handlekurven. Din ordre er nå opprettet. Du kan kjøpe ulike kortholdere etter behov før du går til betaling. Dersom du betaler med betalingskort eller kredittkort blir beløpet for alle bestilte HMS-kort reservert. Her kan du også endre leveringsadressen for ordren. Du får en kvittering på e-post om at bestillingen er påbegynt.
4.      Ordren sendes nå videre til kontroll av bilde, signatur og legitimasjon. Kontrollen gjøres av spesielt opplærte medarbeidere. Dersom et eller flere HMS-kort ikke oppfyller kravene til bildekvalitet eller ID, så får du en e-post om dette.
5.      Alle HMS-kort i ordren som er godkjent, sendes videre til produksjon og utsending. Etter denne kontrollen, får du en ny epost som bekreftelse på hvilke HMS-kort som blir produsert, og eventuelt om noen kort ble avvist på grunn av feil eller mangler. Denne bekreftelsen på at HMS-kort er i produksjon kan brukes som dokumentasjon til Arbeidstilsynet på at HMS-kort er bestilt.
6.      Hvis du betaler med betalingskort er det først etter denne kontrollen, at betaling for det antallet HMS-kort som gikk igjennom kontrollen faktisk blir trukket fra kontoen. Dersom du har valgt å betale med faktura, så sendes faktura for det antallet HMS-kort som gikk igjennom kontrollen.

7.      Kort som oppfyller alle krav skal normalt være sendt fra kortutsteder som brevpost innen 4 -6 virkedager etter bestilling. Ved forsinket utsending av HMS-kortene (mer enn 6 virkedager etter komplett bestilling) har du rett til 50% prisavslag på de kortene som er forsinket.

8.      HMS-kortene sendes ut i vanlig brevpost. Bestilte kortholderne sendes i egen forsendelse.
Bestilling av HMS-kort ved hjelp av originale papirskjema (KB4).

Det er mulig å bestille HMS-kort ved å sende inn  bilde, signaturkopi og legitimasjonskopi på originale papirskjema mens resten må gjøres i denne bestillingsløsningen.  Les mere under skjemaveiledning.
 

5 Hva kan du gjøre som bestiller av HMS-kort?

5.1 Dine ordrer: Du ser alle ordrer på HMS-kort fra din virksomhet

Etter innlogging velger du Mine ordre. Her kan du søke opp egne ordre eller ordre bestilt av andre i samme virksomhet. Bestillingene kommer opp i en liste som viser ulike bestillingsdetaljer. Du kan sortere dataene i listen etter kolonner ved å klikke på kolonneoverskriften. For å se på en bestilling, klikk på bestillingsnummer i listen. For å blanke ut et søk, klikk 'Nullstill søk'.
Ordredetaljer gir deg muligheten til å sjekke:
-         Ordrestatus
-         Leveringsadresse og eventuelt endre denne
-         Bestillingskilde
-         Ordreinnhold
-         Rebestille kort.
 

5.2 Dine HMS-kort: Du kan se alle HMS-kort i din virksomhet

Etter innlogging velger du "Mine kortbestillinger". Her kan du søke på fødselsnummer/D-nummer, kortnummer, fornavn og etternavn, nasjonalitet, kjønn, dato bestilt (fra / til), bestillingsnummer, bestillerID eller organisasjonsnummer. Dagens dato bli automatisk satt inn i feltet 'Dato fra' i periode, og du må ha minst et søkeparameter for å se data. For å blanke ut et søk, klikk 'Nullstill søk'.

Resultatet av søket kommer opp i en liste som vise ulike detaljer om kortet. Du kan sortere listen etter kolonner ved å klikke på kolonneoverskriftene. For å se på detaljer for et kort, klikk på kortnummer i listen.
Dersom du klikker på fødselsnummer til kortinnehaver i kortoversikt i ordredetaljer, vil du få opp detaljer om det aktuelle kortet. Kortdetaljer siden inneholder informasjon som status, dato bestilt, utløpsdato o.l. Denne siden inneholder også informasjon om kortinnehaveren, som fødselsnummer, organisasjonsnummer, nasjonalitet og kjønn.

For produserte kort kan du merke kortet som enten sperret, tapt eller gjenfunnet og lagre denne statusen.
 

5.3 Hva gjør du dersom du mister HMS-kortet ditt?

Du må melde fra til din arbeidsgiver om at kortet er borte. Dersom kortet kommer til rette igjen må arbeidsgiver også få beskjed om dette.
 

5.4 Hva gjør du som bestiller når HMS-kort er tapt, stjålet eller er sperret

Etter innlogging velger du "Mine kortbestillinger" og søker opp det aktuelle kortet (se over). Når kortet er mistet eller muligens stjålet så marker kortet som tapt. Når ansatte har slutter i din virksomhet så marker kortet som sperret.
Samme sted kan du også rebestille HMS-kortet til person som har mistet HMS-kortet. Dersom kortet kommer til rette igjen etter at det er utstedt et nytt, skal det gamle kortet markeres som sperret og sendes til kortutsteder for makulering.
 

Adresse for makulering av HMS-kort:
IDEMIA Norway AS
Postboks 283
4068 Stavanger

 

5.5 Forny HMS-kort- Du kan bestille nytt kort og gjenbruke tidligere innsendt bilde,mm

Ved første gangs fornyelse etter to år kan du gjenbruke bilde, signatur og legitimasjonskopi.  26 måneder etter innlasting blir disse slettet. Neste gang du bestiller, må det lastes opp nye bilder.
Hvis du skal fornye mange kort kan du gjøre dette fra samme skjermbilde. Etter innlogging velge fornye HMS-kort. Du huker  av for hvilke personer du ønsker å fornye HMS-kort for i skjermbildet. Så blir det opprettet en ordre på disse. Gå til betaling og fullfør ordren.

 

5.6 Du kan bytte passord eller e-postadresse

Etter innlogging kan du oppdatere din kontaktinformasjon, e-postadresse, bytte passord mm.

 

6 Teknisk info om HMS-kortene

HMS-kortene har en innebygd chip av typen Mifare 4K RFID (kontaktløs brikke). Følgende informasjon blir lagret i minnebrikken på kortet:
·         Fornavn / etternavn
·         Fødselsdato
·         Kjønn
·         Organisasjonsnummer / organisasjonsnavn
·         Kortnummer
·         Utløpsdato
I magnetstripen på kortet ligger lagret navn og kortnummer.  

Bransjekoding
HMS-kort for bygge og anleggsnæringen har innebygd i chipen en såkalt Bransjekoding. Denne måten å lagre informasjonen på gjør at HMS-kortene kan brukes i adgangssystemer, stemplingsur og ved automatisk avlesing av informasjon på kortet. Kodingen er gjort på et format utarbeidet av bygge og anleggsbransjen selv. Ved behov for å kunne avlese dataene med BNIDReadkey, så ta kontakt med kortutsteder eller Arbeidstilsynet for nødvendige avlesningskoder.

 

7 Hvem fører kontroll med HMS-kort

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med ordningen. Skatteetaten og politiet kan også kreve å få se HMS-kortene.
På forespørsel skal kortet også vises til:
·         verneombud og regionale verneombud
·         byggherre, byggherres representant
·         koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (etter byggherreforskriften)
·         bedriften med ansvar for samordning av vernetiltak (etter arbeidsmiljøloven § 2-2)

Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene og politiet kan inndra HMS-kort som er ugyldige fordi gyldighetsperioden er utløpt, arbeidsforholdet eller virksomheten er opphørt, eller dersom kortet eller bruken av kortet av andre grunner er ugyldig.
 

8 Hvor i regelverket finner du kravene til HMS-kort?